Điều khoản và điều kiện sử dụng website vietdiy.com

1. Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETDIY VIỆT NAM (sau đây gọi là “VietDIY”) là chủ sở hữu và điều hành website vietdiy.com (sau đây gọi là “Trang web”). Trang web cung cấp cho người dùng thông tin về sản phẩm, dịch vụ, và các hoạt động liên quan đến VietDIY.

2. Điều khoản chung

Khi truy cập và sử dụng Trang web, người dùng đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong tài liệu này (sau đây gọi là “Điều khoản”). VietDIY có quyền sửa đổi Điều khoản bất cứ lúc nào. Người dùng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều khoản để cập nhật những thay đổi mới nhất. Việc sử dụng Trang web sau khi có thay đổi được thực hiện đồng nghĩa với việc người dùng chấp nhận những thay đổi đó.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, logo, thương hiệu, và các tài liệu khác, đều được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Người dùng không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối, truyền tải, hiển thị, xuất bản, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Trang web cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VietDIY.

4. Sử dụng Trang web

Người dùng chỉ được sử dụng Trang web cho mục đích hợp pháp và phù hợp với đạo đức. Người dùng không được phép sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào sau đây:

  • Gây ảnh hưởng đến an ninh mạng hoặc làm gián đoạn hoạt động của Trang web.
  • Gửi hoặc truyền tải nội dung bất hợp pháp, vi phạm đạo đức, hoặc gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của VietDIY hoặc bất kỳ cá nhân nào khác.
  • Sử dụng Trang web để thu thập thông tin cá nhân của người khác mà không có sự đồng ý của họ.
  • Quảng bá hoặc bán các sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh với VietDIY.

5. Trách nhiệm

VietDIY không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Thiệt hại do lỗi kỹ thuật hoặc gián đoạn hoạt động của Trang web.
  • Thiệt hại do người dùng sử dụng Trang web cho mục đích bất hợp pháp hoặc vi phạm Điều khoản.
  • Thiệt hại do người dùng cung cấp thông tin sai lệch hoặc không chính xác trên Trang web.

6. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng Trang web sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Điều khoản, vui lòng liên hệ với VietDIY qua:

  • Email: cskh@vietdiy.com
  • Điện thoại: 0355-998-442